АДРЕСАР ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА – СЛУЖБЕНА ПОДРУЧЈА

Уносом назива вашег града или општине ћириличним писмом, као резултат претраге добијате називе, адресе и бројеве телефона институција у којима можете оверити потпис, препис или рукопис.

*У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове настављају да обављају
основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.

За оверавање потписа, рукописа и преписа месно је надлежан сваки јавни бележник, независно од тога где се налази пребивалиште,
односно боравиште лица које захтева оверавање, осим ако законом није другачије одређено.

Препис јавне исправе може оверити и његов издавалац, сходном применом одредаба Закона о оверавању потписа, преписа и рукописа.

Према Закону о промету непокретности уговор о промету непокретности закључује се у облику јавнобележничке потврђене (солемнизоване) исправе за који посао је искључиво надлежан јавни бележник на чијем се подручју налази непокретности која је предмет уговора. Ако се непокретности које су предмет уговора налазе на подручју више јавних бележника, надлежан је сваки од тих јавних бележника.

Чланом 4. Закона о промету непокретности је предвиђено да се уговор о промету непокретности закључује у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе. За овај посао искључиво је надлежан јавни бележник на чијем се подручју налази непокретност која је предмет уговора. Ако се непокретности које су предмет уговора налазе на подручју више јавних бележеника, надлежан је сваки од тих јавних бележника.Уговор који није закључен на прописани начин, не производи правно дејство.

Члан 16. Закона о промету непокретности прописује да на подручју основног суда за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавног бележника са службеним седиштем у седишту основног суда, послове у вези са потврђивањем (солемнизацијом) уговора о промету непокретности вршиће основни суд у складу са одредбама овог закона и закона којим се уређује јавнобележничка делатност. Ако се на подручју основног суда именује јавни бележник са службеним седиштем ван седишта основног суда, до именовања јавног бележника са службеним седиштем у седишту основног суда, основни суд је надлежан за послове у вези са потврђивањем (солемнизацијом) уговора о промету непокретности, само за територију града или општине на којима се не налази службено седиште именованог јавног бележника.